NOTA INFORMACYJNA

NOTA INFORMACYJNA – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

NOTA INFORMACYJNA – OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

 1. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych („RODO”) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARVAL SERVICE LEASE POLSKA Sp. z o.o. („Arval”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 24.
 2. Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email privacy@arval.pl, formularz kontaktowy pod adresem www.arval.pl/pl/formularz-reklamacyjny, telefonicznie pod numerem 22 4545500 lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Panią/Pana. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnianie podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione do Biuro Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie w celu i zakresie określonym w art. 105 i art. 105a ustawy Prawo bankowe oraz udostępniane bankom i innym instytucją wymienionym w art. 105 ustawy Prawo bankowe, w tym w celu oceny zdolności kredytowej i analizy ryzyka kredytowego, na podstawie Pani/Pana zgody.

 1. Arval przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  1. Podjęcia działań zmierzających do zawarcia Umowy z Arval, w tym profilowania pod kątem badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka
  2. Realizacji Umowy Najmu Długoterminowego dla osób fizycznych zawartej z Arval
  3. Dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą umową lub z jej niezawarciem
  4. Spersonalizowanego marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Arval w trakcie wykonywania Umowy na podstawie oddzielnej zgody wyrażonej przez Panią/Pana
  5. Marketingu i promocji produktów spółek z grupy kapitałowej BNP Paribas  na podstawie oddzielnej zgody wyrażonej przez Panią/Pana
  6. Profilowania dla celów marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Arval
  7. Administracji wewnętrznej Arval, w tym utrzymania infrastruktury IT, analizy portfela kredytowego, statystyki i raportowania wewnętrznego
 1. Administrator może w celu realizacji usług objętych Umową umowy powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji usługi.
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych, w tym na profilowanie Pani/Pana danych osobowych.
 3. W zakresie dobrowolnie udzielonych zgód wynikających z ustaw szczególnych (jak np. prawo telekomunikacyjne) mogą być do Pani/Pana kierowane komunikaty marketingowe za pośrednictwem m.in. wiadomości e-mail lub sms.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej, szczególnie w celu badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka, Pani/Pana dane mogą być przekazywane do: Biura Informacji Kredytowej S.A.
 5. W przypadkach w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy zawartej z Arval, a po rozwiązaniu Umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń, oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Arval Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych.
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem zawarcia Umowy i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia Umowy i realizacji obowiązków, którym podlega Arval. Dane dla celu marketingowego dane są podawane dobrowolnie.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skarg do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
 10. Podane dane mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu dokonania oceny zdolności kredytowej na potrzeby zawarcia Umowy z Arval. Ocena ta dokonywana jest na podstawie danych przedstawionych na wniosku oraz informacji uzyskanych przez Bank z innych źródeł (np. Biura Informacji Kredytowej S.A.) w oparciu o zestaw reguł i algorytmów stosowanych przez Bank w celu badania zdolności kredytowej.  Decyzja wydana na tej podstawie determinuje to, czy może dojść do zawarcia Umowy z Arval.
 11. Arval powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres email: privacy@arval.pl.