nota prawna

* Pola obowiązkowe

  1. W związku z niniejszym wnioskiem o udzielenie finansowania wyrażam zgodę na przekazanie przez ARVAL SERVICE LEASE POLSKA Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych (zapytanie) i przetwarzanie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A, w tym udostępnienie ARVAL SERVICE LEASE POLSKA Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie w odpowiedzi na złożone zapytanie informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową dla oceny obsłużenia przez swoich obecnych lub przyszłych klientów zobowiązań wobec Arval i analizy ryzyka kredytowego oraz przetwarzanie w tym celu przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. moich danych osobowych przekazanych przez ARVAL SERVICE LEASE POLSKA Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie w zapytaniu, przez okres nie dłuższy niż 2 lata, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.  
  2. Jednocześnie wyrażam zgodę na przekazywanie przez ARVAL SERVICE LEASE POLSKA Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie moich danych osobowych i informacji dotyczących mojego zobowiązania wynikającego z zawartej Umowy Najmu Długoterminowego dla osób fizycznych tj: informacji o zobowiązaniach aktualnych, obsługiwanych prawidłowo i nieprawidłowo (z opóźnieniami), danych o całkowitej spłacie moich zobowiązań wynikających z Umowy, ich wygaśnięciu, stwierdzeniu nieistnienia zobowiązania, korekcie wysokości zobowiązania lub o nowo-powstałych zobowiązaniach i ich aktualizacji, a także przetwarzanie tych danych i informacji przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. do dnia odwołania zgody, nie dłużej jednak niż 5 lat po wygaśnięciu zobowiązania w celu oceny zdolności obsłużenia przez swoich obecnych lub przyszłych klientów zobowiązań wobec Arval  i analizy ryzyka kredytowego, w tym ich udostępnianie bankom, instytucjom ustawowo upoważnionym do udzielania kredytów, instytucjom kredytowym, instytucjom pożyczkowym i podmiotom, o których mowa w art. 59d ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o kredycie konsumenckim, a także innym podmiotom na podstawie udzielonej im przeze mnie zgody.  
  3. Wyrażam również zgodę na udostępnianie przez Biuro Informacji Kredytowej S.A. informacji mnie dotyczących, w tym stanowiących tajemnicę bankową do ARVAL SERVICE LEASE POLSKA Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie dla celów dokonywanej przez ten podmiot oceny zdolności obsłużenia przez swoich obecnych lub przyszłych klientów zobowiązań wobec Arval i analizy ryzyka kredytowego w trakcie obowiązywania zawartej z ARVAL SERVICE LEASE POLSKA Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie Umowy Najmu Długoterminowego dla osób fizycznych.  
  4. Potwierdzam, że zostałem poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz dobrowolności udzielenia powyższych zgód jak również o możliwości ich odwołania w każdym czasie.  
  5. Przyjmuję do wiadomości, że ARVAL SERVICE LEASE POLSKA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przeze mnie we Wniosku oraz dokumentach, które załączam wraz z Wnioskiem. Upoważniam ARVAL SERVICE LEASE POLSKA Sp. z o.o. lub podmioty działające na zlecenie Arval na podstawie stosownych pełnomocnictw do uzyskania informacji niezbędnych do weryfikacji Wniosku. Wyrażam zgodę na telefoniczne zweryfikowanie przez Arval moich danych zawartych we Wniosku, nt. źródeł dochodu lub w zaświadczeniu o dochodach i zatrudnieniu i upoważniam pracodawcę / zleceniodawcę do ich potwierdzenia. Dokonana weryfikacja Wniosku poprzez rozmowę telefoniczną jest skutecznym uzupełnieniem lub poprawieniem Wniosku i ma charakter Wniosku pierwotnego, a poprawka we Wniosku jest skuteczna z chwilą jej naniesienia i parafowania przez przedstawiciela ARVAL SERVICE LEASE POLSKA Sp. z o.o.  
  6. Upoważniam ARVAL SERVICE LEASE POLSKA Sp. z o.o. do potwierdzania we właściwych instytucjach złożonych przeze mnie oświadczeń i dokumentów.  
  7. Oświadczam, że wszystkie informacje podane przeze mnie w niniejszym wniosku i załączonych do niego dokumentach są prawdziwe i zgodne za stanem faktycznym i jestem świadomą/-ym określonej w przepisach prawa odpowiedzialności wynikającej z poświadczenia nieprawdy.  
  8. Zapoznałem/am się z treścią noty informacyjnej.