Home > Formularz Danych Osobowych

Formularz Danych Osobowych

DANE DOTYCZĄCE WNIOSKOWANEGO POJAZDU
DANE OSOBOWE DOTYCZĄCE GŁÓWNEGO WNIOSKODAWCY
* - zgody wymagane do złożenia Wniosku ** – upoważnienia są obligatoryjne (również dla wnioskodawcy nr 2)
1) Potwierdzam, że zostałam/-em poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz dobrowolności udzielenia powyższych zgód jak również o możliwości ich odwołania w każdym czasie. 2) Przyjmuję do wiadomości, że ARVAL SERVICE LEASE POLSKA Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przeze mnie we Wniosku oraz dokumentach, które załączam wraz z Wnioskiem. Upoważniam ARVAL SERVICE LEASE POLSKA Sp. z o.o. lub podmioty działające na zlecenie Arval na podstawie stosownych pełnomocnictw do uzyskania informacji niezbędnych do weryfikacji Wniosku. 3) Wyrażam zgodę na telefoniczne zweryfikowanie przez Arval moich danych zawartych we Wniosku, nt. źródeł dochodu lub w zaświadczeniu o dochodach i zatrudnieniu i upoważniam pracodawcę / zleceniodawcę do ich potwierdzenia. Dokonana weryfikacja Wniosku poprzez rozmowę telefoniczną jest skutecznym uzupełnieniem lub poprawieniem Wniosku i ma charakter Wniosku pierwotnego, a poprawka we Wniosku jest skuteczna z chwilą jej naniesienia i parafowania przez przedstawiciela ARVAL SERVICE LEASE POLSKA Sp. z o.o. 4) Upoważniam ARVAL SERVICE LEASE POLSKA Sp. z o.o. do potwierdzania we właściwych instytucjach złożonych przeze mnie oświadczeń i dokumentów. 5) Oświadczam, że wszystkie informacje podane przeze mnie w niniejszym Wniosku i załączonych do niego dokumentach są prawdziwe i zgodne za stanem faktycznym i jestem świadoma/-y określonej w przepisach prawa odpowiedzialności wynikającej z poświadczenia nieprawdy.
1) Upoważniam Bank do wystąpienia do biur informacji gospodarczych, bezpośrednio lub za pośrednictwem Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, o ujawnienie informacji gospodarczych o moich zobowiązaniach, w terminie 60 dni od dnia udzielenia tego upoważnienia, zgodnie z art. 24 ust. 2 ustawy z dnia 9 kwietnia 2010 r. o udostępnianiu informacji gospodarczych i wymianie danych gospodarczych. 2) Oświadczam, że posiadam pełną zdolność do czynności prawnej. 3) Upoważniam BNP Paribas Bank Polska S.A. na podstawie stosownych pełnomocnictw do sprawdzenia wiarygodności danych zawartych w niniejszym dokumencie oraz dokumentach, które załączam wraz z wnioskiem, w tym do telefonicznej weryfikacji przez BNP Paribas Bank Polska S.A. moich danych zawartych w niniejszym dokumencie nt. źródeł dochodu lub w zaświadczeniu o dochodach i zatrudnieniu i upoważniam pracodawcę / zleceniodawcę do ich potwierdzenia. Zobowiązuję się do upoważnienia pracodawcy, aby w każdym czasie w okresie trwania umowy na żądanie BNP Paribas Bank Polska S.A., udzielał BNP Paribas Bank Polska S.A. informacji o moich dochodach lub potwierdzał fakt mojego zatrudnienia. 4) Przyjmuję do wiadomości, że BNP Paribas Bank Polska S.A. zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych podanych przeze mnie we Wniosku oraz dokumentach, które załączam wraz z Wnioskiem. 5) Oświadczam, będąc świadomą/-ym odpowiedzialności karnej z art. 297 kodeksu karnego, iż wszystkie informacje podane przeze mnie w niniejszym wniosku są prawdziwe i kompletne. Jednocześnie zobowiązuję się do bezzwłocznego powiadomienia BNP Paribas Bank Polska S.A. w przypadku ich zmiany. 6) Oświadczam, że otrzymałam/-em od BNP Paribas Bank Polska S.A.: a) informacje niezbędne do podjęcia decyzji w zakresie zaciąganego zobowiązania kredytowego, b) wyjaśnienia do zgłaszanych wątpliwości oraz jestem świadoma/y ryzyka związanego z zaciąganym zobowiązaniem kredytowym.