Home > nota informacyjna

nota informacyjna

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez ARVAL SERVICE LEASE POLSKA SP. Z O.O.:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ARVAL SERVICE LEASE POLSKA Sp. z o.o. („Arval”) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wołoskiej 24.
 2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres email: privacy@arval.pl, formularz kontaktowy pod adresem: www.arval.pl/pl/formularz-reklamacyjny, telefonicznie pod numerem 22 454 55 00 lub pisemnie na adres siedziby Administratora.
 3. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody wyrażonej przez Panią/Pana z wyłączeniem podmiotów do tego upoważnionych na podstawie przepisów prawa. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione do Biura Informacji Kredytowej S.A. z siedzibą w Warszawie, na podstawie Pani/Pana zgody w celu zbadania Pani/Pana zdolności kredytowej.
 4. Arval przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  1. Podjęcia działań zmierzających do zawarcia Umowy z Arval, w tym profilowania pod kątem badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka;
  2. Realizacji Umowy Najmu Długoterminowego dla osób fizycznych („Umowa”) zawartej z Arval;
  3. Dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą Umową lub z jej niezawarciem;
  4. Spersonalizowanego marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Arval w trakcie wykonywania Umowy, na podstawie oddzielnej zgody wyrażonej przez Panią/Pana;
  5. Profilowania dla celów marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Arval, jeśli otrzyma na to osobną zgodę;
  6. Administracji wewnętrznej Arval, w tym utrzymania infrastruktury IT, analizy portfela kredytowego, statystyki i raportowania wewnętrznego.
 5. Administrator może w celu realizacji usług objętych Umową powierzyć innemu podmiotowi przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w zakresie i celu niezbędnym dla realizacji usługi.
 6. Niektóre decyzje podejmowane przez Arval na etapie zawierania Umowy lub w trakcie jej obowiązywania obejmują określone środki, oceniają czynniki osobowe osoby, której taka decyzja dotyczy oraz mogą być oparte wyłącznie na przetwarzaniu zautomatyzowanym danych osobowych, w oparciu o zestaw reguł i algorytmów stosowanych przez Arval w celu badania zdolności kredytowej. Mogą one wywoływać wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływać (RODO określa te przypadki jako „zautomatyzowane decyzje”). Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie może mieć miejsce:
 1. przy zawieraniu Umów o charakterze kredytowym, m.in. takich jak: leasing operacyjny, limit kredytowy oraz ustanawianiu zabezpieczeń - w celu oceny Pani/Pana zdolności kredytowej i/lub analizy ryzyka kredytowego; ocena ta odbywa się na podstawie danych przekazanych przez Panią/Pana we wniosku o zawarcie Umowy, załącznikach do niego, dokumentach składanych w Arval, informacji pozyskanych z BIK oraz biur informacji gospodarczej, innych zewnętrznych jak również z wewnętrznych baz danych Arval (np. informacje o posiadanych produktach lub historia transakcji); podstawą profilowania są modele statystyczne, na podstawie których ustalamy Pani/Pana zdolność do zaciągania zobowiązań względem Arval; skutkiem profilowania może być przedstawienie Pani/Panu oferty produktów i usług, odmowa zawarcia Umowy, zmiana parametrów (warunków) Umów, w tym zmniejszenie lub zwiększenie limitu, prośba o przedstawienie dodatkowych dokumentów, niezaakceptowanie zaproponowanego zabezpieczenia;
 2. przy zawieraniu Umowy o produkty, które można zamówić online przez naszą stronę internetową lub stronę internetową naszych Partnerów - w celu oceny Pani/Pana zdolności kredytowej i/lub analizy ryzyka kredytowego; ocena wniosku o zawarcie takiej Umowy odbywa się na podstawie danych przekazanych przez Panią/Pana w formularzu online, a także w przypadku niektórych produktów również na podstawie informacji pozyskanych z BIK oraz biur informacji gospodarczej, jak również z wewnętrznych baz danych Banku (np. informacje o posiadanych produktach lub historia transakcji); skutkiem zautomatyzowanego przetwarzania może być przedstawienie Pani/Panu oferty produktów i usług, odmowa zawarcia Umowy, zmiana parametrów (warunków) Umów, w tym zmniejszenie lub zwiększenie limitu, prośba o przedstawienie dodatkowych dokumentów;
 3. przy zawieraniu Umów, a także później w ramach cyklicznych przeglądów, w ramach wykonywania obowiązków Arval związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy; ocena dokonywana jest na podstawie takich danych jak: rodzaj stosunków gospodarczych, wykonywany zawód, kraj zamieszkania, zawarte Umowy z Arval, historia transakcji, weryfikacja klienta czy jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne; skutkiem profilowania może być zakwalifikowanie klienta do kategorii osób podwyższonego ryzyka.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do otrzymania wyjaśnień takiej zautomatyzowanej decyzji, jej zakwestionowania, wyrażenia własnego stanowiska, a także uzyskania interwencji ludzkiej w celu podjęcia ponownej decyzji.
 2. Na podstawie dobrowolnie udzielonych zgód wynikających z ustaw szczególnych (jak np. Prawo telekomunikacyjne) mogą być do Pani/Pana kierowane komunikaty marketingowe za pośrednictwem m.in. wiadomości e-mail lub sms.
 3. W przypadkach, w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy zawartej z Arval, a po rozwiązaniu Umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.
 5. W związku z przetwarzaniem przez Arval Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, przenoszenia danych i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych lub ich profilowania.
 6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem zawarcia Umowy.
 7. Przysługuje Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
 8. Arval powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres email: privacy@arval.pl.

 

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych przez BNP Paribas Bank Polska S.A.

 1. Zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych („RODO”) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest BNP Paribas Bank Polska S.A. („Bank”) z siedzibą w Warszawie (01‑211), ul. Kasprzaka 10/16. 
 2. Bank przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
 • Podjęcia działań zmierzających do zawarcia Umowy z Bankiem, w tym profilowania pod kątem badania zdolności kredytowej i analizy ryzyka (art. 6 ust. 1 lit. b RODO, art. 6 ust 1 lit a RODO);
 • Realizacji Umowy zawartej z Bankiem (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 • Wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Banku wynikających z przepisów szczególnych, regulujących działalność Banku, w tym zwłaszcza profilowania w związku z zapobieganiem praniu brudnych pieniędzy oraz przestrzeganiem przepisów dotyczących sankcji i embarg (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);
 • Profilowania w związku z tworzeniem modeli statystycznych, w celu poprawy zarządzania ryzykiem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Dochodzenia i obrony przed ewentualnymi roszczeniami związanymi z zawartą Umową lub z jej niezawarciem (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Spersonalizowanego marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Bank w trakcie wykonywania Umowy (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Spersonalizowanego marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Bank po wygaśnięciu Umowy i w razie odstąpienia od jej zawarcia, a w przypadku posiadania kart płatniczych także na potrzeby programu Mam Bonus (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • Profilowania dla celów marketingu i promocji produktów i usług oferowanych przez Bank (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 • Marketingu i promocji produktów spółek z grupy kapitałowej BNP Paribas wskazanych na stronie: https://www.bnpparibas.pl/korporacje/oferta-grupy-bnp/podmioty-bnp-parib... (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);
 • Administracji wewnętrznej Banku, w tym utrzymania infrastruktury IT, analizy portfela kredytowego, statystyki i raportowania wewnętrznego (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
 • Świadczenie przez Bank usług konsultacyjno-doradczych na rzecz Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. polegających na ocenie zdolności klientów Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. wnioskujących o wynajem długoterminowy (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do wyrażenia sprzeciwu na przetwarzanie danych opartego na art. 6 ust. 1 lit. f, w tym na profilowanie, Pani/Pana danych osobowych.
 2. Niektóre decyzje podejmowane przez Bank na etapie zawierania Umowy lub w trakcie jej obowiązywania obejmują określone środki, oceniają czynniki osobowe osoby, której taka decyzja dotyczy oraz mogą być oparte wyłącznie na przetwarzaniu zautomatyzowanym danych osobowych, w oparciu o zestaw reguł i algorytmów stosowanych przez Bank w celu badania zdolności kredytowej. Mogą one wywoływać wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Panią/Pana wpływać (RODO określa te przypadki jako „zautomatyzowane decyzje”). Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie może mieć miejsce:
 1. przy zawieraniu Umów o charakterze kredytowym, m.in. takich jak: pożyczka, kredyt, karta kredytowa, gwarancja bankowa czy limit kredytowy oraz ustanawianiu zabezpieczeń - w celu oceny Pani/Pana zdolności kredytowej i/lub analizy ryzyka kredytowego; ocena ta odbywa się na podstawie danych przekazanych przez Panią/Pana we wniosku o zawarcie Umowy, załącznikach do niego, dokumentach składanych w Banku, informacji pozyskanych z BIK oraz biur informacji gospodarczej, innych zewnętrznych jak również z wewnętrznych baz danych Banku (np. informacje o posiadanych produktach lub historia transakcji); podstawą profilowania są modele statystyczne, na podstawie których ustalamy Pani/Pana zdolność do zaciągania zobowiązań względem Banku; skutkiem profilowania może być przedstawienie Pani/Panu oferty produktów i usług, odmowa zawarcia Umowy, zmiana parametrów (warunków) Umów, w tym zmniejszenie lub zwiększenie limitu, prośba o przedstawienie dodatkowych dokumentów, niezaakceptowanie zaproponowanego zabezpieczenia;
 2. przy zawieraniu Umowy o produkty, które można zamówić online przez naszą stronę internetową lub stronę internetową naszych Partnerów - w celu oceny Pani/Pana zdolności kredytowej i/lub analizy ryzyka kredytowego; ocena wniosku o zawarcie takiej Umowy odbywa się na podstawie danych przekazanych przez Panią/Pana w formularzu online, a także w przypadku niektórych produktów również na podstawie informacji pozyskanych z BIK oraz biur informacji gospodarczej, jak również z wewnętrznych baz danych Banku (np. informacje o posiadanych produktach lub historia transakcji); skutkiem zautomatyzowanego przetwarzania może być przedstawienie Pani/Panu oferty produktów i usług, odmowa zawarcia Umowy, zmiana parametrów (warunków) Umów, w tym zmniejszenie lub zwiększenie limitu, prośba o przedstawienie dodatkowych dokumentów;
 3. przy zawieraniu Umów, a także później, w ramach cyklicznych przeglądów, w ramach wykonywania obowiązków ustawowych przez Bank związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy; ocena dokonywana jest na podstawie takich danych jak: rodzaj stosunków gospodarczych, wykonywany zawód, kraj zamieszkania, zawarte Umowy z Bankiem, historia transakcji, weryfikacja klienta czy jest osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne; skutkiem profilowania może być zakwalifikowanie klienta do kategorii osób podwyższonego ryzyka.
 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do otrzymania wyjaśnień takiej zautomatyzowanej decyzji, jej zakwestionowania, wyrażenia własnego stanowiska, a także uzyskania interwencji ludzkiej w celu podjęcia ponownej decyzji.
 2. W zakresie dobrowolnie udzielonych zgód wynikających z ustaw szczególnych (jak np. prawo telekomunikacyjne) mogą być do Pani/Pana kierowane komunikaty marketingowe za pośrednictwem m.in. wiadomości e-mail lub sms.
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych powyżej Pani/Pana dane mogą być przekazywane do: Biura Informacji Kredytowej S.A. (klauzula informacyjna dostępna na stronie www.bnpparibas.pl), Centrum Prawa Bankowego i Informacji Sp. z o.o., podmiotów w grupy kapitałowej BNP Paribas wskazanych na stronie https://www.bnpparibas.pl/korporacje/oferta-grupy-bnp/podmioty-bnp-parib..., banków i innych podmiotów upoważnionych do odbioru Pani/Pana danych osobowych na podstawie odpowiednich przepisów prawa, podmiotów wykonujących w imieniu i na rzecz Banku pośrednictwo w czynnościach bankowych lub czynności faktyczne związane z czynnościami bankowymi (lista outsourserów znajduje się na stronie https://www.bnpparibas.pl/repozytorium/lista-podmiotow-wspolpracujacych-z-bankiem) lub innych podmiotów świadczących usługi w imieniu i/lub na rzecz Banku.
 4. W przypadkach w których przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. lit. a RODO) przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania danych, którego dokonano przed jej cofnięciem.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji Umowy zawartej z Bankiem, a po rozwiązaniu Umowy przez okres konieczny dla zabezpieczenia dochodzenia ewentualnych roszczeń oraz spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w przypadku cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych lub złożenia sprzeciwu – do momentu odpowiednio wycofania zgody lub złożenia sprzeciwu. W sytuacji, w której przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie przepisów prawa, dane będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów szczególnych.
 6. W przypadku posiadania karty płatniczej Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do USA do organizacji kartowych (Visa, Mastercard) na podstawie porozumień z tymi organizacjami zapewniającymi ochronę danych zgodnie z RODO.
 7. W związku z przetwarzaniem przez Bank Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych (art. 15 RODO), ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia danych (art. 17 RODO), ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO), przenoszenia danych (art. 20 RODO) i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO).
 8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże jest ono warunkiem zawarcia Umowy i spełnienia wymogów wynikających z przepisów prawa. Niepodanie tych danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia Umowy i realizacji obowiązków, którym podlega Bank. Dane dla celu marketingowego, dane są podawane dobrowolnie.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skarg do organu nadzorczego właściwego do spraw ochrony danych osobowych.
 10. Bank powołał Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się wysyłając wiadomość na adres email: iodo@bnpparibas.pl.