Arval Background

ARVAL – INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH

Content

ARVAL – INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH

Nota informacyjna

ARVAL – INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH

Ostatnia aktualizacja 16 lipca 2020 r.

 

Ochrona Państwa danych osobowych jest niezwykle ważna dla Grupy BNP Paribas[1], która określiła rygorystyczne zasady w tym zakresie w swojej Karcie Ochrony Danych Osobowych (Personal Data Protection Charter) dostępnej pod adresem https://group.bnpparibas/uploads/file/bnpparibas_personal_data_privacy_charter.pdf.

 

Niniejsza Informacja o ochronie Danych przedstawiona przez Arval zapewnia Państwu (zgodnie z definicja w pkt. 2) przejrzyste i szczegółowe informacje dotyczące ochrony Państwa danych osobowych przez Arval Service Lease Polska Sp. z o.o. („Arval”).

 

Arval – jako administrator – ponosi odpowiedzialność za zbieranie i przetwarzanie Państwa danych osobowych w związku ze swoją działalnością. Celem niniejszej Informacji o Ochronie Danych jest wyjaśnienie, które dane osobowe dotyczące Państwa zbiera Arval, wskazanie przyczyn korzystania z takich danych oraz ich udostępniania, okresu ich zatrzymania, jak również Państwa praw i możliwości ich wykonania.

 

Dodatkowe informacje mogą być udostępnione w razie potrzeby, jeżeli będą Państwo zainteresowani określonym produktem lub usługą.

 

W niniejszej Informacji o Ochronie Danych udostępnionej przez Arval wymienione poniżej terminy mają następujące znaczenie:

 • Pojazd(y): oznacza(ją) wszelkiego rodzaju pojazdy wynajmowane przez Arval (np. samochody, motocykle, rowery i skutery – elektryczne lub inne);
 • pojazd(y) silnikowy(e): dotyczy samochodów i motocykli spalinowych i/lub elektrycznych, z wyjątkiem rowerów i skuterów.

 

 1. Z JAKICH DANYCH OSOBOWYCH DOTYCZĄCYCH PAŃSTWA KORZYSTA ARVAL?

 

Arval zbiera dane osobowe i korzysta z danych osobowych, czyli wszelkich informacji, które identyfikują lub umożliwiają zidentyfikowanie Państwa, w zakresie niezbędnym w związku z udostępnianiem Państwu produktów i usług Arval, takich jak produkty i usługi zapewniające mobilność (wynajem Pojazdów dla firm, zarządzanie flotą, wynajem Pojazdów dla osób prywatnych), a także w celu zapewnienia wysokiej jakości dostosowanych do potrzeb produktów, usług i rozwiązań w zakresie mobilności. Arval może kontaktować się z Państwem w celu zawiadomienia o Państwa prawach, ale również w nagłych przypadkach lub w okolicznościach nadzwyczajnych: wymagających zapewnienia pomocy, w razie wypadku, w nieprzewidywanych sytuacjach dotyczących Pojazdu (anomalia, dostępność usługi, wycofanie Pojazdu przez OEM ze względów bezpieczeństwa, problemy z bezpieczeństwem itp.).

 

W zależności między innymi od Państwa kategorii osób, których dane dotyczą, oraz rodzaju produktów, usług lub rozwiązań w zakresie mobilności zapewnianych Państwu lub Państwa spółce – bezpośrednio lub pośrednio – możemy zbierać różnego rodzaju Państwa dane osobowe, w tym:

 

 • informacje identyfikacyjne (np. imię i nazwisko, tożsamość (np. informacje o dowodzie osobistym, paszporcie, prawie jazdy itp.), narodowość, miejsce i data urodzenia, płeć, zdjęcie, adres IP);
 • informacje do celów kontaktu (np. adres korespondencyjny i adres e-mail, numer telefonu);
 • informacje o sytuacji rodzinnej (np. stan cywilny, liczba i wiek dzieci, miejsce zamieszkania);
 • informacje gospodarcze, finansowe i podatkowe (np. NIP, status podatkowy, dochód i inne przychody, wartość Państwa aktywów);
 • informacje o wykształceniu i zatrudnieniu (np. poziom wykształcenia, zatrudnienie, nazwa pracodawcy, miejsce pracy);
 • informacje bankowe i finansowe (np. dane rachunku bankowego, deklarowany profil inwestora, historia kredytowa, problemu dotyczące płatności);
 • dane transakcyjne (w tym pełne nazwy beneficjentów, adres i dane, w tym informacje związane z przelewami bankowymi w ramach transakcji bazowych);
 • dane dotyczące umowy wynajmu Pojazdu oraz danego Pojazdu (np. numer identyfikacyjny klienta, numer umowy, numer identyfikacyjny Pojazdu, tablica rejestracyjna Pojazdu Silnikowego);
 • dane dotyczące umów ubezpieczeniowych i powiązanych szkód (np. historia szkodowości, w tym naprawy i wypłacone odszkodowania, ocena odpowiedzialności, raporty biegłych i rzeczoznawców, dane identyfikacyjne i obrażenia ofiar);
 • dane dotyczące Państwa, Państwa nawyków i preferencji, np.:
 1. dane odnoszące się do korzystania z produktów, usług i rozwiązań w zakresie mobilności Arval;
 2. dane dotyczące podziału korzystania do celów zawodowych i prywatnych;
 • dane wynikające z Państwa interakcji z Arval: (np. oddziałami, stronami internetowymi, aplikacjami, mediami społecznościowymi Arval (dane dotyczące połączeń i śledzenia, takie jak pliki cookie, łączenie się z usługami online, adres IP), spotkania, połączenia telefoniczne, chat, poczta elektroniczna, wywiad, rozmowa telefoniczna); oraz
 • dane związane z monitoringiem wizyjnym (w tym CCTV) i dane geolokacyjne (np. do celów identyfikacji najbliższego oddziału lub dostawców usług dla Państwa lub umożliwienie wyświadczenia określonej usługi, takiej jak car sharing);
 • informacje o Państwa urządzeniu (adres IP, specyfikacje techniczne i unikalne dane identyfikacyjne);
 • dane logowania wykorzystywane w celu połączenia się ze stroną lub aplikacjami Arval lub BNP.

 

Arval może zbierać następujące dane wrażliwe wyłącznie po uzyskaniu Państwa wyraźnej wcześniejszej zgody:

 • dane dotyczące zdrowia: na przykład do celów zawarcia i realizacji niektórych umów ubezpieczenia; takie dane przetwarzane są wyłącznie zgodnie z zasadą niezbędnej wiedzy.

 

Poza tym Arval będzie przetwarzać dane dotyczące wyroków skazujących i wykroczeń w związku z karami za wykroczenia drogowe w ramach usługi „Zarządzanie mandatami” w zakresie dozwolonym przez prawo.

 

O ile Arval nie ma takiego obowiązku ustawowego, Arval nigdy nie wymaga innych wrażliwych danych osobowych, takich jak dane dotyczące Państwa pochodzenia etnicznego, poglądów politycznych, wyznania lub przekonań światopoglądowych, przynależności do związków zawodowych, danych genetycznych ani danych dotyczących Państwa seksualności lub orientacji seksualnej.

 

 1. KOGO DOTYCZY NINIEJSZA INFORMACJA I OD KOGO ARVAL MOŻE ZBIERAĆ DANE OSOBOWE?

 

Arval zbiera dane bezpośrednio od Państwa jako klienta, potencjalnego klienta, pracownika klienta lub potencjalnego klienta (jeżeli kontaktują się Państwo z Arval, odwiedzają Państwo Arval, stronę internetową lub aplikację Arval, korzystają z produktów lub usług Arval, biorą udział w ankiecie lub wydarzeniu organizowanym przez Arval), ale również pośrednio w odniesieniu do innych osób fizycznych. W związku z tym zbieramy informacje o osobach fizycznych, które nie mają bezpośredniej relacji z nami, ale są powiązane z Państwem, klientem lub potencjalnym klientem. Są to na przykład:

 • członkowie rodzin kierowców Pojazdów;
 • gwaranci;
 • beneficjenci Państwa transakcji płatniczych;
 • beneficjenci Państwa umów ubezpieczenia, polis i funduszy powierniczych;
 • ostateczni faktyczni właściciele;
 • wspólnicy spółki;
 • przedstawiciele podmiotu prawnego;
 • pracownicy usługodawców i kontrahentów.

 

W razie przekazania Arval danych osobowych osób trzecich, jak wskazano powyżej, należy pamiętać o zawiadomieniu tych osób trzecich o tym, że Arval przetwarza ich dane osobowe, a także przedstawić im niniejszą Informację o Ochronie Danych.

 

W celu weryfikacji lub rozszerzenia swojej bazy danych Arval może również uzyskiwać dane osobowe:

 • od innych podmiotów BNP Paribas;
 • od klientów Arval (firm lub osób fizycznych);
 • od kontrahentów Arval (w tym OEM);
 • od dostawców usług inicjowania płatności i agregatorów (dostawców usług dotyczących informacji o kontach);
 • od osób trzecich, takich jak agencje informacji kredytowej i agencje ds. zwalczania nadużyć lub brokerzy informacji, którzy ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie, że zbierają właściwe informacje zgodnie z prawem;
 • z publikacji/baz danych udostępnionych przez władze publiczne lub osoby trzecie (np. francuski Dziennik Urzędowy, bazy danych prowadzone przez urzędy nadzoru finansowego);
 • ze stron internetowych/stron w mediach społecznościowych podmiotów prawnych lub klientów profesjonalnych, zawierających informacje udostępnione publicznie przez Państwa (np. na swojej stronie internetowej lub w mediach społecznościowych);
 • z informacji publicznych, takich jak informacje w prasie.

 

 1. DLACZEGO I NA JAKIEJ PODSTAWIE ARVAL KORZYSTA Z PAŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH?

      3.1 Jeżeli są Państwo pracownikiem lub przedstawicielem (odpowiednio) klienta korporacyjnego lub potencjalnego klienta

Arval może przetwarzać dane osobowe między innymi w wymienionych poniżej celach (bez względu na innego rodzaju wykorzystanie opisane w pkt. 3.3 poniżej):

            Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Arval

 • W odniesieniu do zarządzania Pojazdami i powiązanych usług: Arval może przetwarzać dane osobowe w celu zapewnienia Państwu usług związanych z przygotowaniem, udostępnieniem albo użytkowaniem Pojazdów i zarządzaniem nimi, w tym:
  • skonfigurowania i przedstawienia oferty cenowej Państwa Pojazdu;
  • dostarczenia Państwa Pojazdu do wybranego przez Państwa miejsca, możliwie z wyposażeniem związanym z urządzeniami do ładowania Pojazdów elektrycznych we współpracy z wybranymi dostawcami;
  • realizacji kampanii wycofywania z rynku przez OEM w razie usterek;
  • napraw, konserwacji i wymiany opon;
  • zarządzania wypadkami i ubezpieczeń;
  • zapewnienia pomocy drogowej.
 • W odniesieniu do kart paliwowych, kart mobilności i opłat: Arval może przetwarzać Państwa dane osobowe w celu zapewnienia Państwu kart paliwowych (do płacenia za paliwo), kart mobilności (umożliwiających korzystanie z różnych rozwiązań w zakresie mobilności).
 • W odniesieniu do szkolenia kierowców: Arval może przetwarzać dane osobowe w celu zwiększenia świadomości wpływu Państwa sposobu prowadzenia na środowisko, lub jeżeli chcą Państwo poprawić swoje bezpieczeństwo na drodze.
 • Do celów zarządzania mandatami za wykroczenia w ruchu drogowym i parkowanie oraz wykroczenia związane z korzystaniem z Pojazdów w ramach usługi „Zarządzanie karami” w zakresie dozwolonym przez prawo.
 • Do celów zarządzania kontem klienta Arval: Arval może przetwarzać dane osobowe do celów zarządzania kontami klientów Arval, zarządzania relacją umowną z klientami korporacyjnymi Arval, którzy są Państwa pracodawcami, albo do celów informowania Państwa o rozwoju naszych usług.
 • Do celów sprawozdawczości dla klientów: Arval może przetwarzać dane osobowe w celu zapewnienia Państwu usług zarzadzania flotą związanych z nawykami dotyczącymi Pojazdów (przebieg, zużycie paliwa lub innej energii…).
 • W celu zapewnienia Państwu dostępu do platformy cyfrowej Arval: Arval może przetwarzać dane osobowe, gdy korzystają Państwo z platformy cyfrowej Arval, w różnych celach (na przykład w celu zarządzania Państwa informacjami osobowymi lub danymi dotyczącymi Pojazdów albo uzyskania dostępu do informacji o podróżach).
 • Do celów zarządzania rozstrzyganiem sporów i wspierania Państwa oraz odpowiadania na Państwa żądania i reklamacje.
 • W celu zapewnienia Państwu dostępu do obiektów i aktywów Arval: Arval może przetwarzać dane osobowe, gdy odwiedzają Państwo obiekty Arval, w celu zapewnienia odpowiedniej kontroli dostępu i bezpieczeństwa.
 • Do celów wymiany informacji z Państwem: Arval może przetwarzać dane osobowe, gdy chcą Państwo skontaktować się z Arval, żądają pewnych informacji o spółce Arval lub usługach Arval, albo gdy konieczna jest aktualizacja umowy.
 • Do celów obsługi rozliczeń, wystawiania faktur i windykacji.

 

3.2 Jeżeli są Państwo potencjalnym klientem lub klientem korzystającym z wynajmu prywatnego

Arval może przetwarzać dane osobowe między innymi w następujących celach (bez względu na innego rodzaju wykorzystanie opisane w pkt. 3.3 poniżej):

Realizacja umowy lub podjęcie działań na Państwa żądanie przed zawarciem umowy z Państwem

Arval korzysta z Państwa danych osobowych w celu zawarcia i realizacji umów Arval, a także zarządzania relacją Arval i Państwa, w tym:

 • określenia Państwa oceny ryzyka kredytowego i możliwości płatniczych;
 • oceny (np. na podstawie oceny ryzyka kredytowego), czy Arval może zaproponować Państwu produkt lub usługę i na jakich warunkach (w tym ceny);
 • wsparcia Państwa, w szczególności poprzez odpowiadanie na Państwa żądania;
 • zapewnienia Państwu produktów, usług, instalacji specjalnych (takich jak stacje do ładowania pojazdów elektrycznych) lub rozwiązania w zakresie mobilności;
 • zarządzania zadłużeniem zaległym;
 • zawarcia umowy z Państwem; Arval może przetwarzać dane osobowe w celu zarejestrowania Państwa jako nowego klienta. zawarcia umowy i jej realizacji we współpracy z Państwem.
 • obsługi rozliczeń, wystawiania faktur i windykacji.
 • realizacji ankiet Arval: Arval może przetwarzać dane osobowe, gdy Arval prześle Państwu ankietę w celu usprawnienia naszych usług i produktów, prosząc o opinię zwrotną i pomiar Państwa satysfakcji.
 • W odniesieniu do zarządzania Pojazdami i powiązanych usług: Arval może przetwarzać dane osobowe w celu zapewnienia Państwu usług związanych z przygotowaniem, udostępnieniem albo użytkowaniem Pojazdów i zarządzaniem nimi, w tym:
  • skonfigurowania i przedstawienia oferty cenowej Państwa Pojazdu;
  • dostarczenia Państwa Pojazdu do wybranego przez Państwa miejsca, możliwie z wyposażeniem związanym z urządzeniami do ładowania Pojazdów elektrycznych we współpracy z wybranymi dostawcami;
  • realizacji kampanii wycofywania z rynku przez OEM w razie usterek;
  • napraw, konserwacji i wymiany opon;
  • zarządzania wypadkami;
  • zapewnienia pomocy drogowej;
  • usług dodatkowych zgodnie z Państwa wyborem.

 

 • W odniesieniu do kart paliwowych, kart mobilności i opłat: Arval może przetwarzać Państwa dane osobowe w celu zapewnienia Państwu kart paliwowych (do płacenia za paliwo), kart mobilności (umożliwiających ładowanie Państwa Pojazdu elektrycznego).
 • W odniesieniu do szkolenia kierowców: Arval może przetwarzać dane osobowe w celu zwiększenia świadomości wpływu Państwa sposobu prowadzenia na środowisko, lub jeżeli chcą Państwo poprawić swoje bezpieczeństwo na drodze.
 • Do celów zarządzania mandatami za wykroczenia w ruchu drogowym i parkowanie oraz wykroczenia związane z korzystaniem z Pojazdów w ramach usługi „Zarządzanie karami” w zakresie dozwolonym przez prawo.
 • W celu zapewnienia Państwu dostępu do platform cyfrowych Arval: Arval może przetwarzać dane osobowe, gdy korzystają Państwo z platform cyfrowych Arval, w różnych celach (na przykład w celu zarządzania Państwa informacjami osobowymi lub danymi dotyczącymi Pojazdów albo uzyskania dostępu do informacji o podróżach).
 • Do celów zarządzania rozstrzyganiem sporów i wspierania Państwa oraz odpowiadania na Państwa żądania i reklamacje.
 • W celu zapewnienia Państwu dostępu do obiektów i aktywów Arval: Arval może przetwarzać dane osobowe, gdy odwiedzają Państwo obiekty Arval, w celu zapewnienia odpowiedniej kontroli dostępu i bezpieczeństwa.
 • Do celów wymiany informacji z Państwem: Arval może przetwarzać dane osobowe, gdy chcą Państwo skontaktować się z Arval, wymagają pewnych informacji o spółce Arval lub usługach Arval, albo gdy konieczna jest aktualizacja umowy.
 • Do celów oceny (np. na podstawie oceny Państwa ryzyka kredytowego), czy Arval może zaproponować Państwu produkt lub usługę i na jakich warunkach (w tym ceny).

 

      3.3 Jeżeli są Państwo: (i) pracownikiem lub przedstawicielem klienta lub potencjalnego klienta albo (ii) potencjalnym klientem lub klientem korzystającym z wynajmu prywatnego

 

a. Wypełnianie zobowiązań ustawowych i regulacyjnych Arval lub Grupy BNP Paribas

Arval korzysta z Państwa danych osobowych do celów zachowania zgodności z przepisami, w szczególności bankowymi i finansowymi:

 • zarządzania nadużyciami, zapobiegania im i ich wykrywania;
 • monitorowania ryzyka (finansowego, kredytowego, prawnego, zgodności lub utraty reputacji, ryzyka niewypełnienia zobowiązań itp.), które ponosi Arval i/lub Grupa BNP Paribas oraz sporządzania na jego temat raportów;
 • rejestracji – w razie potrzeby – połączeń telefonicznych, chatów, wiadomości e-mail itp.;
 • zapobiegania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu oraz wykrywania tego rodzaju działań, a także przestrzegania przepisów dotyczących sankcji i embargo poprzez proces Poznaj Swojego Klienta (Know Your Customer, KYC) (w celu identyfikacji Państwa, weryfikacji Państwa tożsamości, przeglądu Państwa danych (odpowiednio Państwa lub Państwa spółki) w odniesieniu do list sankcji i ustalenia Państwa profilu);
 • wykrywania budzących podejrzenia zleceń i transakcji oraz zarządzania nimi;
 • wspierania walki z oszustwami podatkowymi i wypełniania zobowiązań związanych z kontrolą podatkową i zgłoszeniami;
 • rejestracji transakcji do celów księgowych;
 • wymiany informacji do celów przepisów podatkowych;
 • zapobiegania ryzyku w zakresie Społecznej Odpowiedzialności Biznesu i zrównoważonego rozwoju, a także wykrywania i zgłaszania tego ryzyka;
 • wykrywania przekupstwa i zapobiegania mu;
 • zgłaszania różnych operacji, transakcji lub zleceń albo odpowiadania na oficjalne żądania należycie upoważnionych lokalnych lub zagranicznych organów finansowych, skarbowych, administracyjnych, karnych lub sądowych, arbitrów lub mediatorów, organów ścigania, agencji państwowych lub organów publicznych.

 

b. Realizacja prawnie uzasadnionych interesów Arval

Arval korzysta z Państwa danych osobowych, w tym danych transakcyjnych:

 • Do celów zarządzania ryzykiem:
  • potwierdzania transakcji, w tym w formie dowodów elektronicznych;
  • zarządzania nadużyciami, zapobiegania im i ich wykrywania;
  • monitorowania transakcji w celu identyfikacji tych, które odbiegają od normalnego trybu;
  • windykacji zadłużenia;
  • dochodzenia roszczeń i obrony w sporach prawnych;
  • opracowywania indywidualnych modeli statystycznych w celu wsparcia ustalenia Państwa wiarygodności kredytowej;
  • konsultacji i wymiany danych z agencjami kredytowymi w celu ustalenia ryzyka kredytowego.
 • Do celów personalizacji oferty Arval dla Państwa oraz oferty innych podmiotów BNP Paribas, tak aby:
  • poprawić jakość produktów, usług lub rozwiązań w zakresie mobilności oferowanych przez Arval;
  • reklamować produkty, usługi lub rozwiązania w zakresie mobilności dopasowane do Państwa sytuacji i profilu;
  • ustalić Państwa preferencje i potrzeby, tak aby przedstawić spersonalizowaną ofertę handlową;
  • przedstawić Państwu pewne sugestie dotyczące wspierania redukcji CO2 lub innych zanieczyszczeń, jak również możliwości redukcji kosztów.

Taką personalizację można osiągnąć przez:

  • segmentację potencjalnych klientów i klientów Arval;
  • analizę Państwa nawyków i preferencji w różnych kanałach komunikacyjnych Arval (wizyty w oddziałach Arval, wiadomości e-mail lub komunikaty, wizyty na stronie internetowej Arval itp.);
  • udostępnienie Państwa danych innemu podmiotowi BNP Paribas, zwłaszcza gdy są Państwo lub niedługo mają zostać klientem takiego innego podmiotu, szczególnie w celu przyśpieszenia wprowadzenia;
  • dopasowanie produktów lub usług, które już Państwo posiadają lub z których korzystają, do innych danych dotyczących Państwa, posiadanych przez Arval;
  • uwzględnienie wspólnych cech lub zachowań obecnych klientów i wyszukiwanie innych osób, które wykazują takie same cechy do celów pozyskiwania klientów.
 • Do celów badań i rozwoju (Research & Development, R&D) i analityki polegającej na opracowywaniu indywidualnych modeli statystycznych/predykcyjnych, tak aby:
  • optymalizować i automatyzować procesy operacyjne Arval (np. opracować FAQ chatbot);
  • oferować produkty, usługi lub rozwiązania w zakresie mobilności najlepiej zaspokajające Państwa potrzeby i chronić Państwa własne interesy jako klienta i/lub użytkownika;
  • dostosowywać dystrybucję, zawartość i ceny produktów, usług lub rozwiązań w zakresie mobilności zgodnie z Państwa profilem i szanować interesy Państwa jako klienta i/lub użytkownika;
  • tworzyć nowe oferty;
  • zapobiegać potencjalnym naruszeniom zabezpieczeń, usprawniać zarządzanie uwierzytelnianiem klientów i prawami dostępu;
  • usprawniać zarządzanie bezpieczeństwem;
  • usprawniać zarządzanie ryzykiem i zgodnością;
  • usprawniać zarządzanie nadużyciami, zapobieganie im i ich wykrywanie;
  • usprawniać zapobieganie praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.
 • Do celów bezpieczeństwa i usprawniania działania systemów informatycznych, w tym:
  • zarządzania technologią informatyczną, w tym infrastrukturą (np. wspólnymi platformami), ciągłością działalności i bezpieczeństwem (np. uwierzytelnianiem użytkowników internetowych);
  • zapobiegania uszkodzeniom ciała oraz szkodom osobowym i majątkowym (np. poprzez ochronę video).
 • Bardziej ogólnie do celów:
  • informowania Państwa o produktach, usługach lub rozwiązaniach w zakresie mobilności oferowanych przez Arval;
  • realizacji operacji finansowych, takich jak sprzedaż portfela zadłużenia, sekurytyzacja, finansowanie lub refinansowanie Grupy BNP Paribas;
  • organizacji konkursów i gier, konkursów cenowych, loterii lub innych operacji promocyjnych;
  • przeprowadzania badań zadowolenia klientów i kierowców oraz badań opinii;
  • poprawiania efektywności procesów (szkolenia pracowników Arval poprzez rejestrację połączeń telefonicznych w naszych centrach obsługi telefonicznej, tak aby poprawić scenariusz rozmowy telefonicznej);
  • wdrażania automatyzacji procesów Arval, w tym testowania aplikacji, automatyzacji obsługi reklamacji itp.

 

W każdym razie prawnie uzasadnione interesy Arval pozostają proporcjonalne, a Arval sprawdza – na podstawie testu równowagi – czy Państwa interesy lub prawa podstawowe są chronione. Aby uzyskać więcej informacji o takich testach równowagi, proszę skontaktować się z Arval, korzystając z danych do celów kontaktu przedstawionych w pkt. 9 „W jaki sposób można się skontaktować z Arval?” poniżej.

 

c. Postępowanie zgodnie z Państwa wyborem, jeżeli Arval wymaga Państwa zgody na konkretne przetwarzanie

 

W przypadku określonego przetwarzania danych Arval przekaże Państwu szczegółowe informacje i poprosi o wyrażenie zgody na takie przetwarzanie. Należy zauważyć, że w każdej chwili mogą Państwo odwołać swoją zgodę.

 

 1. KOMU ARVAL UDOSTĘPNIA PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

 

4.1 Udostępnianie informacji w ramach Grupy BNP Paribas

Arval należy do Grupy BNP Paribas, która jest zintegrowaną grupą bankowo-ubezpieczeniową, tj. grupą spółek, które ściśle współpracują na całym świecie, aby tworzyć i dystrybuować różne usługi i produkty bankowe, finansowe, leasingowe, rozwiązania w zakresie mobilności oraz usługi i produkty ubezpieczeniowe.

Arval udostępnia dane osobowe w ramach Grupy BNP Paribas na potrzeby komercyjne i ze względów efektywnościowych, takich jak:

 • w związku z wypełnianiem zobowiązań ustawowych i regulacyjnych Arval:
  • udostępnianie danych zebranych do celów przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, sankcji, embargo i procedury „poznaj swojego klienta”;
  • zarządzanie ryzykiem, w tym ryzykiem kredytowym i operacyjnym (rating ryzyka/ocena kredytowa/itp.);
 • ze względu na prawnie uzasadnione interesy Arval:
  • zapobieganie nadużyciom, wykrywanie ich i zwalczanie;
  • działalność badawczo-rozwojowa, w szczególności do celów zgodności, ryzyka oraz komunikacji i marketingu;
  • globalny i spójny przegląd klientów Arval;
  • oferowanie pełnego asortymentu produktów i usług Grupy, aby umożliwić Państwu skorzystanie z nich;
  • personalizacja zawartości i cen produktów, usług i/lub rozwiązań w zakresie mobilności dla klientów.

 

4.2 Ujawnianie informacji poza Grupą BNP Paribas

W celu osiągnięcia pewnych celów opisanych w niniejszej informacji Arval może czasami ujawniać Państwa dane osobowe:

 • usługodawcom, którzy świadczą usługi (np. usługi informatyczne, logistyczne, drukarskie, telekomunikacyjne, windykacji zadłużenia, doradcze i konsultingowe oraz dystrybucji i marketingu);
 • partnerom bankowym i handlowym, niezależnym agentom, pośrednikom lub brokerom, instytucjom finansowym, kontrahentom, repozytoriom transakcji, z którymi Arval ma relację, jeżeli takie przekazanie jest wymagane, aby umożliwić Arval zapewnienie Państwu usług i produktów, wypełnienie zobowiązań umownych Arval lub realizację transakcji (np. bankom, bankom korespondentom, depozytariuszom, powiernikom, emitentom papierów wartościowych, agentom płatniczym, platformom wymiany, firmom ubezpieczeniowym, operatorom systemów płatniczych, wystawcom kart płatniczych lub pośrednikom);
 • agencjom informacji kredytowej;
 • lokalnym lub zagranicznym organom finansowym, skarbowym, administracyjnym, karnym lub sądowym, arbitrom lub mediatorom, organom ścigania, agencjom państwowym lub organom publicznym, jeżeli Arval lub dowolny członek Grupy BNP Paribas jest zobowiązany do ujawnienia:
  • na ich żądanie;
  • w związku z obroną lub odpowiedzią na sprawę, pozew lub postepowanie;
  • w celu zachowania zgodności z przepisami lub wytycznymi wydanymi przez organ zwracający się do Arval lub dowolnego członka Grupy BNP;
 • dostawcom usług płatniczych (informacje o Państwa rachunku płatniczym na podstawie upoważnienia udzielonego przez Państwa takiej osobie trzeciej);
 • przedstawicielom określonych zawodów regulowanych, takim jak prawnicy, notariusze, agencje ratingowe lub audytorzy, jeżeli takie ujawnienie wymagane jest w określonych okolicznościach (proces, audyt itp.), jak również faktycznemu lub proponowanemu nabywcy spółek lub działalności Grupy BNP Paribas lub ubezpieczycieli Arval;
 • Państwa pracodawcy, jeżeli są Państwo pracownikiem lub przedstawicielem klienta korporacyjnego lub potencjalnego klienta.

 

4.3 Udostępnianie informacji zagregowanych lub zanonimizowanych

 

Arval udostępnia informacje zagregowane lub zanonimizowane w ramach Grupy BNP Paribas i poza nią partnerom, takim jak grupy badawcze, uniwersytety lub reklamodawcy. Na podstawie takich informacji nie można Państwa zidentyfikować.

 

Państwa dane mogą być zagregowane w formie zanonimizowanych danych statystycznych, które mogą być oferowane klientom profesjonalnym w celu wspierania rozwoju ich działalności. W takim przypadku Państwa dane osobowe nie zostaną ujawnione, a strony otrzymujące takie zanonimizowane dane statystyczne nie będą mogły zidentyfikować Państwa.

 

 1. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH ZA GRANICĘ

 

Państwa dane osobowe mogą być przekazane w ramach przekazania za granicę z kraju należącego do Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) do kraju spoza EOG. Jeżeli Komisja Europejska uznała kraj spoza EOG za zapewniający odpowiedni stopień ochrony danych, Państwa dane osobowe mogą być przekazane na takiej podstawie.

 

W razie przekazywania do kraju spoza EOG, w którym stopień ochrony nie został uznany za odpowiedni przez Komisję Europejską, Arval będzie opierać się na wyjątku dotyczącym danej sytuacji (np. jeżeli przekazanie jest konieczne w celu realizacji naszej umowy z Państwem, na przykład w celu dokonania płatności międzynarodowej) lub wdrożymy jedno z wymienionych poniżej zabezpieczeń, tak aby zapewnić ochronę Państwa danych osobowych:

 • standardowe klauzule umowne zatwierdzone przez Komisję Europejską;
 • wiążące reguły korporacyjne.

 

Aby uzyskać kopię takich zabezpieczeń lub szczegółowe informacje o możliwości ich uzyskania, proszę przesłać pisemne żądanie w sposób określony w pkt. 9.

 

 1. PRZEZ JAKI OKRES ARVAL ZACHOWA PAŃSTWA DANE OSOBOWE?

 

Państwa dane osobowe zostaną zachowane przez okres wymagany w celu przestrzegania obowiązującego prawa i przepisów lub przez inny okres wynikający z naszych wymagań operacyjnych, takich jak prowadzenie odpowiednich kont, ułatwienie zarządzania relacją z klientem i odpowiadanie na roszczenia lub żądania organów nadzoru. Na przykład większość informacji na temat klienta jest przechowywana w czasie trwania umowy, a po jej zakończeniu przez okres wymagany w celu realizacji lub obrony roszczeń prawnych.

 

 1. JAKIE SĄ PAŃSTWA PRAWA I W JAKI SPOSÓB MOŻNA JE WYKONAĆ?

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami przysługują Państwu – odpowiednio – następujące prawa:

 • prawo dostępu: mogą Państwo uzyskać informacje o przetwarzaniu swoich danych osobowych i kopię takich danych osobowych;
 • prawo do sprostowania danych: jeżeli uznają Państwo, że Państwa dane osobowe są nieprawidłowe lub niekompletne, mogą Państwo wnieść o odpowiednią modyfikację tych danych osobowych;
 • prawo do usunięcia danych: mogą Państwo zażądać usunięcia swoich danych osobowych w zakresie dozwolonym przez prawo;
 • prawo do ograniczenia przetwarzania: mogą Państwo zażądać ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych;
 • prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych, na podstawie Państwa szczególnej sytuacji; Mają Państwo bezwzględne prawa prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego, które obejmuje profilowanie dla potrzeb marketingu bezpośredniego.
 • prawo do wycofania swojej zgody: jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, mają Państwo prawo do wycofania w dowolnym momencie tej zgody;
 • prawo do przenoszenia danych: jeżeli jest to zgodne z prawem, mają Państwo prawo do zażądania zwrotu danych osobowych, które zostały nam udostępnione, lub – o ile jest to wykonalne technicznie – do przekazania ich stronie trzeciej.

 

Jeżeli chcą Państwo wykonać wymienione powyżej prawa, proszę wysłać list lub wiadomość pocztą e-mail na następujący adres privacy@arval.pl. W razie potrzeby należy uwzględnić skan/kopię swojego dowodu tożsamości w celu ułatwienia.

 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, poza wymienionymi powyżej prawami, są Państwo uprawnieni również do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

 1. W JAKI SPOSÓB MOŻNA UZYSKAĆ INFORMACJĘ O ZMIANACH NINIEJSZEJ INFORMACJI O OCHRONIE DANYCH?

 

Regularna aktualizacja niniejszej Informacji o Ochronie Danych Osobowych może okazać się konieczna ze względu na ciągłe zmiany regulacyjne i technologiczne.

 

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z najnowszą wersją niniejszej Informacji o Ochronie Danych online. Poza tym wszelkie istotne zmiany Informacji będą ogłaszane na stronie internetowej Arval lub za pośrednictwem standardowych kanałów komunikacyjnych (np. na My Arval).

 

 1. W JAKI SPOSÓB MOŻNA SIĘ SKONTAKTOWAĆ Z ARVAL?

 

W razie pytań dotyczących korzystania przez Arval z Państwa danych osobowych w związku z niniejszą Informacją o Ochronie Danych, proszę skontaktować się ze inspektorem ochrony danych Arval privacy@arval.pl, który odpowie na Państwa żądanie.

 

Jeżeli chcą Państwo uzyskać dodatkowe informacje o plikach cookie, proszę zapoznać się z Polityką Plików Cookie Arval .

 

 1. W JAKI SPOSÓB CHRONI SIĘ PRYWATNOŚĆ W RAZIE KORZYSTANIA Z POŁĄCZONEGO POJAZDU SILNIKOWEGO?

Zostaną Państwo poinformowani, jeżeli Państwa pojazd będzie połączonym Pojazdem Silnikowym Arval poprzez np. nalepkę w pojeździe, lub zestaw przekazywany kierowcy, kod QR, informacje cyfrowe w aplikacji Mobile App, itp.

Jeżeli Państwa pojazd będzie połączonym Pojazdem Silnikowym Arval, niektóre dane będą zbierane przez Arval za pośrednictwem zdalnej transmisji danych z urządzenia telematycznego zainstalowanego w Pojeździe Silnikowym („Urządzenie”). Arval może przetwarzać takie dane w celu realizacji swoich prawnie uzasadnionych interesów, jak opisano w tabeli poniżej. Cele przetwarzania i okresy zatrzymania danych nie przekroczą wskazanych poniżej.

DANE

CELE

OKRES ZATRZYMANIA

 

Przebieg na liczniku na koniec każdego dnia

 

Proaktywne proponowanie korekty indywidualnej umowy najmu (okresu obowiązywania i/lub przebiegu)

 

Proaktywne utrzymanie Pojazdu Silnikowego (informacja o serwisie i/lub przeglądzie Pojazdu Silnikowego)

 

Wykrycie zmiany przebiegu wyświetlanego na liczniku

 

 

Okres obowiązywania umowy + 1 rok

 

Następujące dane po pseudonimizacji:

 

- dane dotyczące podróży: datownik rozpoczęcia i zakończenia, przebieg, rodzaj drogi (miejska, ekspresowa, autostrada), rodzaj środowiska (dzień, noc, zmierzch)

 

- Zdarzenia w czasie jazdy w podróży (ostre hamowanie, jazda na zakręcie, gwałtowna zmiana pasa ruchu, szybkość, straty energii przy hamowaniu, gwałtowne przyśpieszanie, praca na biegu jałowym) powiązane obliczone wyniki

 

Badania i Rozwój w związku z:

 

- Doradztwo: przeniesienie energii, poziom odniesienia, korelacja, warunków użytkowania Pojazdu Silnikowego i elementów TCO / paliwa i innej energii lub zużycia

 

- Ubezpieczenie: zrozumienie użytkowania, oferta segmentowa

 

- Utrzymanie: zarządzanie czasem eksploatacji, usprawnienia procesów operacyjnych, konserwacja zapobiegawcza/proaktywna, redukcja kosztów opono i optymalizacja wykorzystania, optymalizacja kosztów (olej, klocki hamulcowe itp.), potencjalne wady akumulatora podczas oceny przebiegu na Koniec Umowy, naprawy itp.

 

- Marketing: zrozumienie wykorzystywania, możliwości związane z ofertą segmentową

 

 

10 lat

 

Geolokalizacja zbierana w czasie rzeczywistym (na podstawie formalnego i możliwego do śledzenia zgłoszenia kradzieży)

 

 

Odzyskiwanie ukradzionych Pojazdów Silnikowych

 

 

Dane z GPS zebrane do momentu zamknięcia zgłoszenia kradzieży; te dane zostaną następnie usunięte po 60 dniach od ich zebrania

 

 

* „Pseudonimizacja” oznacza przetworzenie danych osobowych w taki sposób, by nie można ich było już przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez użycia dodatkowych informacji, pod warunkiem że takie dodatkowe informacje są przechowywane osobno i są objęte środkami technicznymi i organizacyjnymi uniemożliwiającymi ich przypisanie zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej.