oArval

Zarząd spółki Arval Service Lease Polska sp. z o.o. niniejszym informuje, że w dniu 29 kwietnia 2020 r. został uzgodniony, przyjęty i podpisany plan połączenia spółek:

 

1. Arval Service Lease Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000029819 (Spółka Przejmująca),

 

2. Fleet Insurance Services sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, pod adresem ul. Wołoska 24, 02-675 Warszawa, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000309579 (Spółka Przejmowana).

 

Mając powyższe na uwadze, Zarząd Spółki działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych udostępnia bezpłatnie do publicznej wiadomości uzgodniony Plan Połączenia:

Plan połączenia załącznik1

Plan połączenia załącznik2

Plan połączenia będzie dostępny nieprzerwanie na niniejszej stronie internetowej, co najmniej do chwili zakończenia zgromadzenia wspólników podejmującego uchwałę w sprawie połączenia.