NFGHBDF

Arval Sustainability

Naszą ambicją jest być promotorem zmiany w kierunku nowej mobilności, aby stała się ona rzeczywistością dla naszych pracowników, Partnerów biznesowych oraz Klientów. Jesteśmy przekonani, że lepsza przyszłość to rozwój uwzględniający niskoemisyjność, pozytywne zmiany standardów oraz promocję bezpieczeństwa i odpowiedzialnej postawy na drogach.

 

Kluczowe KPI grupy Arval:

 • 700 000 zelektryfikowanych pojazdów* w naszej wynajmowanej flocie, z czego połowa to pojazdy z napędem elektrycznym (BEV) **
 • 100% krajów Arval oferujących zrównoważone rozwiązania w zakresie mobilności***
 • 30 000 godzin wolontariatu zrealizowanych przez pracowników Arval
 • 40% kobiet we wszystkich Komitetach Wykonawczych Arval we wszystkich krajach Arval
 • -35% średnia redukcja CO2 pr. pojazd pr. km naszej floty****
   
* Pojazdy zelektryfikowane, w tym elektryczne na baterie, plug-in i w pełni hybrydowe, stanowiące 35% naszej leasingowanej floty w 2025 r.;
** Ambicja na 2025 r. zakłada podobne lub lepsze środki wsparcia ze strony odpowiednich rządów dotyczące pojazdów elektrycznych z akumulatorami, a także dalszą modernizację infrastruktury ładowania i usług pomocniczych;
*** Udostępnianie samochodów, aplikacja MaaS (Mobility as a Service), leasing rowerów
**** Średnia emisja CO2 liczona jest jako średnia ważona floty podmiotów Arval (Samochody osobowe i dostawcze). W kontekście zmiany przepisów (NEDC, WLTP) emisja CO2 zostanie dostosowana do WLTP, z wykorzystaniem wyników wewnętrznego badania korelacji NEDC-WLTP, aby zapewnić porównywalną surowość. Obliczenia są dokonywane od 1 stycznia 2020 r. do grudnia 2025 r

NAJWAŻNIEJSZE OSIĄGNIĘCIA SUSTAINABILITY

 

Ecovadis Medal 2023GRUPA ARVAL NAGRODZONA ZŁOTYM MEDALEM ECVADIS W STYCZNIU 2024

Z globalnym wynikiem 74/100, który wzrósł o +6 punktów w porównaniu z rokiem 2022, Arval plasuje się wśród najlepszych 5% wszystkich firm ocenionych przez EcoVadis oraz w 97 percentylu w porównaniu do innych firm. Złoty Medal EcoVadis odzwierciedla jakość naszych zobowiązań i celów poprzez wymierne działania i rezultaty, obejmujące nie tylko wyzwania środowiskowe, takie jak zrównoważona mobilność, ale także kwestie społeczne w całym naszym łańcuchu wartości.

O Ecovadis: EcoVadis prowadzi internetową platformę współpracy, oceniającą wyniki firm w zakresie zrównoważonego rozwoju na podstawie oceny ich polityk, działań i wyników, a także wkładu zewnętrznych specjalistów i zewnętrznych interesariuszy.

Firmy oceniane są pod kątem 4 głównych tematów: środowiska, etyki, pracy i praw człowieka oraz zrównoważonych zamówień. Tematy te podzielone są na 21 wskaźników zrównoważonego rozwoju.

Ecovadis Score Breakdown

ARVAL GWARANTEM STANDARDÓW I JAKOŚCI

ARVAL POTWIERDZONYM CZŁONKIEM UN GLOBAL COMPACT

UN Global Compact

Arval należy do sektora, w którym innowacyjne i zrównoważone rozwiązania są integralną częścią każdej części działalności.

W 2015 r. Organizacja Narodów Zjednoczonych przyjęła 17 celów zrównoważonego rozwoju, które mają zostać osiągnięte do 2030 r. Cele te obejmują różne tematy, od wyeliminowania ubóstwa po walkę z nierównością i ochronę planety, ale łączy je wspólny cel: stworzenie lepszej przyszłości dla wszystkich . Jest to globalne wezwanie do wyeliminowania ubóstwa, nierówności i niesprawiedliwości, ochrony planety i zapewnienia ludziom życia w pokoju i dobrobycie do roku 2030.

Bycie proaktywnym jest istotną częścią podejścia Arval. Arval chce wyznaczać standardy, przodując. W 2004 roku Arval był pierwszą firmą leasingową oferującą pełen zakres usług, która podpisała program United Nations Global Compact. Obecnie cele zrównoważonego rozwoju ONZ (SDG) stanowią sedno działań firmy Arval, a jej zaangażowanie jest silniejsze niż kiedykolwiek.

Więcej informacji na temat komunikatu Arval w sprawie raportu z postępu prac (CoP) w sprawie inicjatywy ONZ Global Compact znajdziesz pod następującym linkiem: UNGC COP Viewer (unglobalcompact.org).

 

1 ZELEKTRYFIKOWANY SAMOCHÓD = 1 POSADZONE PRZEZ ARVAL DRZEWO, PROJEKT REFORESTACTION

Label 1EV1TREEJedno ekologiczne auto wynajęte przez klienta = jedno drzewo posadzone w Polsce w ramach współpracy z @Reforestaction. To oznacza, że decyzja o zamianie auta napędzanego tradycyjnie na ekologiczne ma jeszcze większy pozytywny wpływ na środowisko! 

Logo Reforest ActionRosnące obawy dotyczące zmian klimatycznych sprawiły, że zrównoważony rozwój znalazł się w centrum naszej strategii #ArvalBeyond. Chcemy być liderem zmian w naszej branży i pokazywać, że współczesna mobilność nie musi być oparta na samochodach z silnikami spalinowymi. Dlatego zdecydowaliśmy się na kolejny krok – nowy projekt, który wspiera lokalną bioróżnorodność i zachęca do energetycznej transformacji flot.

 • Za każdy wynajęty przez klienta samochód elektryczny lub hybrydowy, posadzimy w danym kraju jedno drzewo we współpracy z @Reforestaction.
 • Do końca 2025 roku zamierzamy posadzić ponad 500 000 drzew w krajach, w których działa Arval.
 • W Polsce wsparliśmy już m.in. nasadzenia w Lipuszu na Kaszubach, gdzie w 2017 roku huragan zniszczył 4,2 tys. hektarów lasu. Co kwartał będziemy sadzić kolejne drzewa.

  Więcej o akcji REFORESTACTION  I   https://www.reforestaction.com/en/arval-bnp-paribas

 

 

1 MILLION HOURS 2 HELP - PROJEKT WOLONTARIATU PRACOWNICZEGO W GRUPIE ARVAL

1MH2H Label

We wrześniu 2018 roku Grupa BNP Paribas podpisała porozumienie w sprawie praw podstawowych i globalnych ram społecznych z UNI Global Union, które promuje podstawowe prawa pracowników i ustanawia wspólne ramy społeczne dla blisko 190 000 pracowników Grupy BNP Paribas w 65 krajach.
W ramach tej umowy Grupa zobowiązała się przyczynić do bardziej zrównoważonego i sprawiedliwego świata, w szczególności w celu osiągnięcia łącznej liczby 1 miliona płatnych godzin solidarnościowych na poziomie Grupy poprzez poświęcenie części swojego czasu pracy na budowanie bardziej włączający i świadomy ekologicznie świat.

W firmie Arval program został uruchomiony na arenie międzynarodowej we wrześniu 2020 r. Filantropia Arval stanowi część naszej strategii zrównoważonego rozwoju poprzez Zaangażowanie nr 9: „Utrzymaj działania filantropijne korporacyjne związane z naszą podstawową działalnością”.

Program 1 Million Hours 2 Help (1MH2H) jest pierwszą akcją filantropijną firmy Arval. Celem jest osiągnięcie do 2025 r. poziomu 30 000 godzin solidarnościowych przepracowanych przez pracowników we wszystkich krajach Arval w czasie pracy. Do 2022 r. cel został już osiągnięty – w latach 2022–2022 pracownicy Arval przepracują łącznie 32 799 godzin.