Strona główna > konkurs

konkurs

Ragulamin konkursu dla sprzedawców dealera KIA

 

REGULAMIN KONKURSU DLA SPRZEDAWCÓW DEALERA KIA WSPÓŁPRACUJACYCH Z BANKIEM BGŻ BNP PARIBAS S.A. W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY UMÓW NAJMU POJAZDÓW PODMIOTU Z GRUPY BANKU

 

 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy dokument określa zasady Konkursu dla Sprzedawców Dealera marki KIA dotyczącego oferowania umów najmu pojazdów u autoryzowanych dealerów samochodowych marki KIA współpracujących z Bankiem BGŻ BNP Paribas S.A. oraz podmiotem z grupy Banku (Arval Service Lease Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dalej Arval) w oparciu o zawartą umowę współpracy z Bankiem oraz Arval.
 2. Organizatorem Konkursu jest Motivation Direct Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Czeczota 31, 02-607 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000358484, kapitał zakładowy 50.000 zł, NIP 521-356-87-96, REGON 142450530, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs będzie prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i ma charakter ogólnopolski.
 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.04.2018 roku i kończy się w dniu 30.06.2018 roku (zwany dalej „Okresem Konkursu”).
 5. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
  • Bank - Bank BGŻ BNP Paribas S.A z siedzibą w Warszawie (01-211), przy ul. Kasprzaka 10/16, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546,kapitał zakładowy w wysokości 84 238 764 zł w całości wpłacony
  • Dealer marki KIA / Dealer – podmiot gospodarczy, który zawarł z Bankiem oraz z Arval umowę o współpracy w zakresie pośrednictwa w oferowaniu umów najmu pojazdów marki KIA i nie rozwiązał jej w Okresie Konkursu,
  • Sprzedawca (Uczestnik Konkursu)– pracownik Dealera upoważniony do oferowania umów najmu pojazdów na podstawie umowy o współpracy zawartej między Bankiem i Arval a Dealerem.
  • Umowa najmu (TCM) – umowa najmu oferowana pod nazwą handlową KIA FOR YOU, zawarta przez Arval na podstawie sporządzonego przez Sprzedawcę wniosku klienta Dealera marki KIA
  • Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu
  • Laureat – każdy uczestnik Konkursu, który przekonał klienta Dealera marki KIA do podpisania umowy najmu (TCM) w Okresie Konkursu.

 

 

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba zatrudniona przez Dealera marki KIA na podstawie umowy o pracę lub na podstawie Umowy cywilnoprawnej, w stosunku do której łącznie są spełnione następujące warunki:
 1. posiada dostęp do systemu Rat@tu Banku umożliwiający sporządzenie i przeslanie wniosku klienta Dealera marki KIA o zawarcie umowy najmu pojazdów (TCM),
 2. potwierdzi chęć udziału w Konkursie oraz fakt zapoznania się z jego Regulaminem poprzez podpisanie i złożenie Karty Zgłoszenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu
 3. jest zatrudniona przez Dealera przez cały Okres Konkursu, a w przypadku zawarcia umowy o współpracę z Bankiem oraz Arval przez Dealera w Okresie Konkursu od dnia zawarcia takiej umowy do końca Okresu Konkursu.

 

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się przez Uczestnika Konkursu z treścią niniejszego Regulaminu (zwany dalej „Uczestnikiem Konkursu”) i jego akceptacją.

 

 

 1. Nagrody
 1.  Nagrodami w Konkursie są Zestawy Nagród, w których skład wchodzić będą:
 1. Dwieście Nagród Pocieszenia, które może zdobyć Uczestnik w trakcie trwania Konkursu, po spełnieniu warunków wskazanych w Regulaminie:
  1. Kupon lub Kupony podarunkowe SODEXO o nominale 50 zł (każdy) w ilości zgodnej z pkt. IV.2 Regulaminu,
  2. nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości Nagrody rzeczowej (Kupon lub Kupony podarunkowe SODEXO) wskazanej w pkt. i. przeznaczona na pokrycie podatku od nagród;
 2. Jedna Nagroda Główna, którą może zdobyć Uczestnik w trakcie trwania Konkursu, po spełnieniu warunków wskazanych w Regulaminie:
  1. Kupon podarunkowy SODEXO o nominale 500 zł (pięćset),
  2. nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości Nagrody Głównej przeznaczona na pokrycie podatku od nagród;

 

 1. Nagroda nie podlega wymianie na inną nagrodę lub zamianę na jej równowartość w gotówce.

 

 

 1. Zasady przyznawania Nagród w Konkursie.

 

 1. Nagroda główna, o której mowa w pkt. III Regulaminu będzie przyznana Uczestnikowi Konkursu, który pozyska największą liczbę umów najmu (TCM), w wyniku których zostanie skutecznie uruchomiony najem TCM w Okresie Konkursu.
 2. Uczestnik konkursu zdobędzie Nagrody Pocieszenia za każdą skutecznie uruchomioną umowę najmu pojazdu TCM - KIA FOR YOU: 10 kuponów SODEXO.
 3. Za skutecznie uruchomiony TCM uznaje się zawarcie umowy najmu  TCM, od której kredytobiorca skutecznie nie odstąpił, oraz na podstawie której, nie później niż do 15 lipca 2018 r. zostały uruchomione środki na rachunek Dealera określony w Umowie o współpracy zawartej pomiędzy Bankiem i Arval a Dealerem.
 4. Warunkiem zdobycia przez Uczestnika Nagrody Pocieszenia w danej edycji Konkursu jest realizacja planu sprzedażowego Dealera, u którego zatrudniony jest uczestnik konkursu przynajmniej (pracodawcy uczestnika konkursu). Po spełnieniu tego warunków Uczestnik uzyskuje prawo do wymiany punktów na Nagrodę pocieszenia.

 

 

 1. Wyniki Konkursu. Odbiór Nagrody

 

 1. Wybór Laureatów Konkursu zostanie potwierdzony przez specjalnie do tego powołaną komisję konkursową w skład, której wchodzą osoby wskazane przez Organizatora oraz Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
 2. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi w drodze indywidualnego zawiadomienia w formie elektronicznej każdego Laureata Konkursu przez Organizatora Konkursu o zdobytej przez tego Laureata Nagrodzie, w terminie do dnia 30.07.2018 roku.
 3. Organizator Konkursu zobowiązuje się do umożliwienia Laureatom Konkursu odbioru Nagrody w terminie 7 dni od daty zawiadomienia Laureata Konkursu w punkcie Dealera, w którym Laureat oferował klientom TCM.
 4. Poprzez odbiór przez Uczestnika Konkursu (Laureata Konkursu) Nagrody, o której mowa w Punkcie III niniejszego Regulaminu, rozumie się wydanie Kuponów SODEXO.
 5. Nagrody dla laureatów zostaną przekazane do Banku. Pracownicy banku będą dystrybuować nagrody na ręce laureatów. Banku udokumentuje Arval przekazanie nagrody przez dostarczenie do Arval podpisanego przez laureata protokołu stanowiącego załącznik nr 2 regulaminu.
 6. Nagrody składają się z elementu rzeczowego oraz elementu pieniężnego, stanowiącego równowartość 11,11% wartości elementu rzeczowego. Element pieniężny Nagrody nie zostanie Uczestnikowi wydany. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do potrącenia z wartości przyznanych Nagród kwoty, odpowiadającej wartości elementu pieniężnego i przeznaczenie jej na uiszczenie należnego od Uczestnika zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranych.
 7. Wydanie nagrody Uczestnikowi Konkursu (Laureatowi Konkursu) nastąpi na podstawie dokumentu Potwierdzenia wydania nagrody, którego wzór jest Załącznikiem nr 2 regulaminu. 
 8. Nieodebranie przez Laureata Nagrody w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, oznacza rezygnację z otrzymania Nagrody.

 

 

 1. Reklamacje i postanowienia końcowe

 

 1. Uczestnik Konkursu może zgłaszać reklamacje na adres e-mail: konkursbnpparibas@motivationdirect.pl, które rozpatruje Organizator niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia, odpowiedź zostanie udzielona na adres e-mail Uczestnika Konkursu, wskazany w Karcie zgłoszenia.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika Konkursu oraz nazwę, adres, NIP i adres email działalności gospodarczej , w której zatrudniony jest Uczestnik Konkursu oraz opis i powód reklamacji.
 3. Postępowanie reklamacyjne Organizatora nie wyłącza roszczeń uczestnika Konkursu przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 4. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator, który przetwarzać je będzie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagrody.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursu.
 6. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu oraz korekty swoich danych osobowych, a także żądania ich usunięcia z zastrzeżeniem, że będzie to równoznaczne z wycofaniem się z Konkursu i rezygnacją z udziału w nim, w tym z rezygnacją z otrzymania Nagrody.
 7. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 kwietnia 2018 roku.
   

Załączniki:

Karta zgłoszenia uczestnictwa w konkursie

Potwierdzenie odbioru nagrody w konkursie