Home > konkurs

konkurs

Ragulamin konkursu dla sprzedawców dealera KIA

REGULAMIN KONKURSU DLA SPRZEDAWCÓW DEALERA KIA (KIA FOR YOU) WSPÓŁPRACUJACYCH Z BANKIEM BGŻ BNP PARIBAS S.A. W ZAKRESIE POŚREDNICTWA W SPRZEDAŻY UMÓW NAJMU POJAZDÓW PODMIOTU Z GRUPY BANKU
 

 1. Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy dokument określa zasady Konkursu dla Sprzedawców Dealera marki KIA (KIA FOR YOU) dotyczącego oferowania umów najmu pojazdów u autoryzowanych dealerów samochodowych marki KIAKIA współpracujących z Bankiem BNP Paribas Bank Polska S.A. oraz podmiotem z grupy Banku (Arval Service Lease Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, dalej Arval) w oparciu o zawartą umowę współpracy z Bankiem oraz Arval.
 2. Organizatorem Konkursu jest Motivation Direct Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Czeczota 31, 02-607 Warszawa, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy, nr KRS 0000358484, kapitał zakładowy 50.000 zł, NIP 521-356-87-96, REGON 142450530, zwana dalej „Organizatorem”.
 3. Konkurs będzie prowadzony na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i ma charakter ogólnopolski.
 4. Konkurs rozpoczyna się w dniu 01.07.2019 roku i kończy się w dniu 31.12.2019 roku (zwany dalej „Okresem Konkursu”).
 5. Przez użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
  • Bank - BNP Paribas Bank Polska S.A z siedzibą w Warszawie (01-211), przy ul. Kasprzaka 10/16, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000011571, NIP 526-10-08-546,kapitał zakładowy w wysokości 84 238 764 zł w całości wpłacony
  • Dealer marki KIA / Dealer – podmiot gospodarczy, który zawarł z Bankiem oraz z Arval umowę o współpracy w zakresie pośrednictwa w oferowaniu umów najmu pojazdów marki KIA i nie rozwiązał jej w Okresie Konkursu,
  • Sprzedawca (Uczestnik Konkursu)– pracownik Dealera upoważniony do oferowania umów najmu pojazdów na podstawie umowy o współpracy zawartej między Bankiem i Arval a Dealerem.
  • Umowa najmu (TCM) – umowa najmu oferowana pod nazwą handlową KIA FOR YOU, zawarta przez Arval na podstawie sporządzonego przez Sprzedawcę wniosku klienta Dealera marki KIA
  • Regulamin – niniejszy regulamin Konkursu
  • Laureat – każdy uczestnik Konkursu, który przekonał klienta Dealera marki KIA do podpisania umowy najmu (TCM) w Okresie Konkursu.

 

 1. Uczestnikiem Konkursu może być osoba zatrudniona przez Dealera marki KIA na podstawie umowy o pracę lub na podstawie Umowy cywilnoprawnej, w stosunku do której łącznie są spełnione następujące warunki:
 1. potwierdzi chęć udziału w Konkursie oraz fakt zapoznania się z jego Regulaminem poprzez wypełnienie formularza na stronie https://www.arval.pl/pl/konkurs lub wydrukowanie i  podpisanie Deklaracji zgłoszenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 2. jest zatrudniona przez Dealera przez cały Okres Konkursu, a w przypadku zawarcia umowy o współpracę z Bankiem oraz Arval przez Dealera w Okresie Konkursu od dnia zawarcia takiej umowy do końca Okresu Konkursu.

Przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z potwierdzeniem zapoznania się przez Uczestnika Konkursu z treścią niniejszego Regulaminu (zwany dalej „Uczestnikiem Konkursu”) i jego akceptacją.

 1. Nagrody
 1.  Nagrodami w Konkursie są Zestawy Nagród, w których skład wchodzić będą:
 1. 450 Nagród Pocieszenia, które może zdobyć Uczestnik w trakcie trwania Konkursu, po spełnieniu warunków wskazanych w Regulaminie:
  1. Karta lub Karty przedpłacone Visa o nominale 500 zł (każdy) w ilości zgodnej z pkt. IV.2 Regulaminu,
  2. nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości Nagrody rzeczowej (Karty przedpłaconej Visa) wskazanej w pkt. i. przeznaczona na pokrycie podatku od nagród;
 2. Jedna Nagroda Główna, którą może zdobyć Uczestnik w trakcie trwania Konkursu, po spełnieniu warunków wskazanych w Regulaminie:
  1. Karta przedpłacone Visa o nominale 2000 zł (dwa tysiące złotych),
  2. nagroda pieniężna w wysokości 11,11% wartości Nagrody Głównej przeznaczona na pokrycie podatku od nagród;
 3. Nagroda nie podlega wymianie na inną nagrodę lub zamianę na jej równowartość w gotówce.

 

 1. Zasady przyznawania Nagród w Konkursie.
 1. Nagroda główna, o której mowa w pkt. III Regulaminu będzie przyznana Uczestnikowi Konkursu, który pozyska największą liczbę umów najmu (TCM), w wyniku których zostanie skutecznie uruchomiony najem TCM w Okresie Konkursu. Przy czym, na potrzeby Konkursu brane są pod uwagę zarówno umowy (TCM) zawarte w 2019 roku, jak i umowy (TCM) zawarte w 2018 roku, które będą wykonywane i których skutki prawne nastąpią w 2019 roku.  W przypadku pozyskania tej samej ilości umów najmu (TCM) przez 2-óch lub więcej laureatów, nagroda główna zostanie przyznana laureatowi którego suma uruchomionych umów najmu opiewa na najwyższą kwotę.
 2. Uczestnik konkursu zdobędzie Nagrodę Pocieszenia w postaci jednej Karty przedpłaconej Visa  o nominalne 500 zł za każdą skutecznie uruchomioną umowę najmu pojazdu TCM - KIA FOR YOU. Przy czym, w przypadku Nagród Pocieszenia analogicznie jak w przypadku Nagrody głównej, na potrzeby Konkursu brane są pod uwagę zarówno umowy (TCM) zawarte w 2019 roku, jak i umowy (TCM) zawarte w 2018 roku, które będą wykonywane i których skutki prawne nastąpią w 2019 roku.
 3. Za skutecznie uruchomiony TCM uznaje się zawarcie umowy najmu TCM, od której kredytobiorca skutecznie nie odstąpił, oraz na podstawie której, nie później niż do 31 stycznia 2020 r. zostały uruchomione środki na rachunek Dealera określony w Umowie o współpracy zawartej pomiędzy Bankiem i Arval a Dealerem.

 

 1. Wyniki Konkursu. Odbiór Nagrody
 1. Wybór Laureatów Konkursu zostanie potwierdzony przez specjalnie do tego powołaną komisję konkursową w skład, której wchodzą osoby wskazane przez Organizatora oraz Bank BNP Paribas Bank Polska S.A.
 2. Ogłoszenie wyników Konkursu odnośnie zdobytych przez Uczestników Nagród pocieszenia za dany miesiąc nastąpi w drodze indywidualnego zawiadomienia w formie elektronicznej każdego Laureata Konkursu przez Organizatora Konkursu o zdobytych przez tego Laureata Nagrodach pocieszenia, w terminie do dziesiątego dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który przysługuje Uczestnikowi Nagroda pocieszenia.
 3. Ogłoszenie wyników Konkursu odnośnie zdobytych przez Uczestników Nagród głównych nastąpi w drodze indywidualnego zawiadomienia w formie elektronicznej każdego Laureata Konkursu przez Organizatora Konkursu o zdobytej przez tego Laureata Nagrodzie głównej, w terminie do dnia 31.01.2020 roku.
 4. Organizator Konkursu zobowiązuje się do umożliwienia Laureatom Konkursu odbioru Nagród pocieszenia w terminie 7 dni od daty zawiadomienia Laureata Konkursu w punkcie Dealera, w którym Laureat oferował klientom TCM.
 5. Z chwilą przystąpienia do Konkursu, Organizator wydaje Uczestnikom niedoładowaną Kartę przedpłaconą Visa. Poprzez odbiór przez Uczestnika Konkursu (Laureata Konkursu) Nagrody, o której mowa w Punkcie III niniejszego Regulaminu, rozumie się doładowanie przez Organizatora Karty przedpłaconej Visa do określonej kwoty, zgodnie z pkt III ust 1 lit a i b Regulaminu, znajdującej się w posiadaniu Uczestnika. i
 6. Nagrody główne dla Laureatów zostaną przekazane do Banku. Pracownicy banku będą dystrybuować nagrody na ręce laureatów.
 7. Nagrody główne oraz Nagrody pocieszenia składają się z elementu rzeczowego oraz elementu pieniężnego, stanowiącego równowartość 11,11% wartości elementu rzeczowego. Element pieniężny Nagrody nie zostanie Uczestnikowi wydany. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę i upoważniają Organizatora do potrącenia z wartości przyznanych Nagród kwoty, odpowiadającej wartości elementu pieniężnego i przeznaczenie jej na uiszczenie należnego od Uczestnika zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu wygranych.
 8. Nieodebranie przez Laureata Nagrody w terminie, o którym mowa w ust. 2 powyżej, oznacza rezygnację z otrzymania Nagrody.

 

 1. Reklamacje i postanowienia końcowe
 2. Uczestnik Konkursu może zgłaszać reklamacje na adres e-mail: konkursbnpparibas@motivationdirect.pl, które rozpatruje Organizator niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia, odpowiedź zostanie udzielona na adres e-mail Uczestnika Konkursu, wskazany w Deklaracji zgłoszenia.
 3. Reklamacja powinna zawierać: imię i nazwisko Uczestnika Konkursu oraz nazwę, adres, NIP i adres email działalności gospodarczej , w której zatrudniony jest Uczestnik Konkursu oraz opis i powód reklamacji.
 4. Postępowanie reklamacyjne Organizatora nie wyłącza roszczeń uczestnika Konkursu przewidzianych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 5. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez Uczestników Konkursu jest Organizator, który przetwarzać je będzie w celu i w zakresie niezbędnym do przeprowadzenia Konkursu i wydania Nagrody.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do uczestnictwa w Konkursu.
 7. Uczestnik Konkursu ma prawo wglądu oraz korekty swoich danych osobowych, a także żądania ich usunięcia z zastrzeżeniem, że będzie to równoznaczne z wycofaniem się z Konkursu i rezygnacją z udziału w nim, w tym z rezygnacją z otrzymania Nagrody.
 8. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2019 roku.

 

 1. Dane osobowe
 1. Administratorem Danych Osobowych (dalej ADO) Uczestników, będących osobami fizycznymi przystępującymi do Konkursu jest Organizator Motivation Direct spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, przy ul. Czeczota 31, 02-607 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000358484, NIP 521-356-87-96, REGON 142450530, z kapitałem zakładowym w wysokości 50.000,00 zł.
 2. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Uczestników na przetwarzanie danych osobowych, o której stanowi art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako Rozporządzenie) wyrażona przez Uczestnika przed przystąpieniem do Konkursu w Deklaracji Zgłoszeniowej. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych może być również art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia, w zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Uczestnik. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest również art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Organizatorze (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub dotyczących zasad rachunkowości).
 3. Organizator powołał Inspektora Ochrony Danych (IOD), z którym możliwy jest kontakt pod poniższym adresem: Jacek Kramarz, Accent Microcomputers ul. Pomorska 20A 81-314 Gdynia adres e-mail: jacek@accent.com.pl.
 4. Przystępując do Konkursu Uczestnik, będący osobą fizyczną wyraża zgodę na przetwarzanie przez ADO danych osobowych podanych przez Uczestnika w Deklaracji Zgłoszeniowej w następującym zakresie:
 1. imię i nazwisko,
 2. adres zamieszkania,
 3. nr telefonu,
 4. adres e-mail
 1. Przystępując do Konkursu Uczestnik, będący osobą fizyczną wyraża zgodę na przetwarzanie przez ADO danych osobowych podanych przez Uczestnika w Deklaracji Zgłoszeniowej w celu niezbędnym do  realizacji i obsługi Konkursu, tj. w celu:
  1. prowadzenia elektronicznej bazy danych Uczestników Konkursu;
 1. obsługi Konkursu;
 2. naliczania punktów Uczestników;
 3. kontaktu w sprawie wyboru Nagród;
 4. kontaktu w sprawach składanych reklamacji;
 5. rozpatrzenia reklamacji;
 6. wydania i wysyłki Nagród;
 7. przekazywania Uczestnikom informacji o Konkursie i Nagrodach w wypadkach wskazanych w Regulaminie;
 8. sporządzanie raportów o wynikach Konkursu.
 1. Uczestnicy będący osobami fizycznymi przystępując do Konkursu wyrażają zgodę na powierzenie przez ADO  przetwarzanie ich danych osobowych firmie Arval Service Lease Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością oraz Bankowi BNP Paribas Bank Polska S.A. w celu potwierdzenia uprawienia do otrzymania Nagrody i spełnienia warunków uczestniczenia w  Konkursie.
 2. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, ale niezbędne w celu zapewniania mu Uczestnictwa w Konkursie.
 3. Uczestnik Konkursu ma prawo w każdym czasie do wglądu do swoich danych, ich poprawiania, aktualizacji, sprostowania, usunięcia, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, jak również do wycofania zgody na przetwarzanie danych przez Administratora danych osobowych oraz zgody na przekazanie przetwarzania danych osobowych przez Administratora danych osobowych. Jednocześnie Uczestnikowi przysługuje prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego. Wycofanie zgody na przetwarzanie danych osobowych, wniesienie sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądanie ograniczenia ich przetwarzania lub usunięcia jest jednoznaczne z rezygnacją z udziału w Konkursie.
 4. Okres przetwarzania danych osobowych przez Organizatora zależy od celu i podstawy przetwarzania. Co do zasady dane osobowe Uczestnika przetwarzane będą do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu uczestnictwa w Konkursie. Jeżeli podstawą przetwarzania jest zgoda wyrażona przez Uczestnika - okres przetwarzania danych trwa, dopóki nie ustąpi cel przetwarzania lub Uczestnik nie wycofa zgody w zakresie przetwarzania jego danych. Jeżeli podstawa przetwarzania jest związana z obowiązkiem prawnie ciążącym na Administratorze – okres przetwarzania danych wynika z określonych przepisów prawa, które nakładają na Administratora obowiązek przechowywania danych.

 

 

Pobierz  Deklarację  zgłoszeniową  uczestnictwa  w  Konkursie

LUB WYPEŁNIJ DEKLARACJĘ ONLINE:

DEKLARACJA PRZYSTĄPIENIA DO KONKURSU