Home > Mssf 16 Nowy Standard Rachunkowosci Dla Umow Leasingu

MSSF 16: NOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI DLA UMÓW LEASINGU

MSSF 16: NOWY STANDARD RACHUNKOWOŚCI DLA UMÓW LEASINGU

poniedziałek, Sierpień 7, 2017

Rada Międzynarodowych Standardów Rachunkowości (RMSR) przygotowała nowy standard rachunkowości do umów leasingu - MSSF 16. Będzie on obowiązywał od 1 stycznia 2019 r.

Nowy standard likwiduje pojęcie leasingu operacyjnego, czyli pozabilansowego ujęcia użytkowanych na tej podstawie aktywów. Oznacza to, że wszystkie użytkowane aktywa będą musiały zostać ujęte w bilansie tych leasingobiorców, którzy stosują Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.

Uwaga: W przypadku leasingu krótkoterminowego (poniżej 12 miesięcy) leasingobiorca może wybrać opcje nieujmowania aktywów oraz zobowiązań leasingowych. Podobnie jest w przypadku aktywów niskocennych – o początkowej wartość w momencie nabycia do 5 tys. USD.

Nowy standard integruje pojęcie kontrolowanego użytkowania środków, będących przedmiotem leasingu przez leasingobiorcę, i wymaga wykazywania prawa do użytkowania w księgach leasingobiorcy (w aktywach) oraz obowiązku zapłaty opłat leasingowych (w zobowiązaniach).
Podmioty ustanawiające standardy obawiały się, że analitycy finansowi nie mają wystarczająco jasnych danych dotyczących aktywów będących przedmiotem leasingu, szczególnie w odniesieniu do tak ważnych środków trwałych jak samoloty i budynki – wyjaśnia Fabrice Bertolle, dyrektor Pionu Rachunkowości i Konsolidacji Arval.

 

Co oznacza wprowadzenie nowego standardu dla Klientów 

Najważniejszym z nich będzie ujmowanie praw do użytkowania i zobowiązań leasingowych w bilansie leasingobiorcy. Również amortyzacja praw do użytkowania i odsetki od tego zobowiązania będą musiały być wykazywane w rachunku zysków i strat leasingobiorcy. Oznacza to, że zamiast ujmowania opłat leasingowych (jak to było zgodnie z poprzednim standardem  MSF 17), koszty umów leasingowych będą prezentowane poprzez liniową amortyzację i degresywne odsetki.

Wprowadzenie MSSF 16 spowoduje także zmiany w sposobie naliczania wskaźnika EBITDA (Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortisation, czyli zysk przed odsetkami, podatkami i amortyzacją). Nowy sposób prezentacji danych (m.in. poprzez liniową amortyzację oraz degresywne odsetki) automatycznie poprawi ten wskaźnik finansowy oraz zwiększy porównywalność między spółkami.

Ostatecznie, przez czas obowiązywania umów, koszty będą dokładnie te same. Będą natomiast  inaczej przedstawiane, z uwagi na degresywne oprocentowania zobowiązań. Poza tą „uciążliwością księgową” nie zmieni się nic, ponieważ wszystkie długoterminowe korzyści leasingu dla prowadzonej działalności pozostaną tak naprawdę niezmienne podkreśla Fabrice Bertolle.

 

MSSF 16 nie dotyczy wszystkich spółek

Nowe standardy będą miały wpływ tylko na spółki publiczne oraz na te, które postanowiły przyjąć MSSF, jako standard do sporządzania sprawozdań skonsolidowanych (łącznie z jednostkami zależnymi). Trzeba też pamiętać, że niektóre kraje postanowiły stosować MSSF w krajowej rachunkowości. Jednak nawet w tych krajach nie od wszystkich spółek wymaga się systematycznego stosowania tego standardu.

 

Wprowadzenie MSSF 16

Planowany harmonogram jest precyzyjny - należy pamiętać o dwóch datach. Nowy standard, MSSF 16, zacznie obowiązywać z dniem 1 stycznia 2019 r. Jednak niektórzy leasingobiorcy, którzy obecnie stosują standard MSSF 15 („Przychody z umów z klientami”) będą mogli „z góry” postanowić o przyjęciu MSSF 16 wcześniej tj. z dniem 1 stycznia 2018 r.

Uwaga: w związku z tym, że nowy standard nadal nie został przyjęty przez Unię Europejską i wymaga integracji i przygotowań związanych z wpływem jego zastosowania na zarządzanie nowymi umowami leasingowymi. Na spółki nakłada to obowiązek spisania wszystkich umów leasingowych i oszacowania potencjalnych skutków zastosowania nowego standardu.

 

Więcej na ten temat można znaleźć w naszych materiałach źródłowych w języku angielskim sporządzonych przez ekspertów Arval:

  • White Paper: "IFRS16 - Impact on Your Business"
    LINK

  • Poniższa prezentacja przedstawia podsumowanie nowych standardów IFRS 16
     PDF iconifrs_16.pdf

Press contact

Kontakt prasowy

Informacje dla mediów:
Telefon 
+48 22 45 45 500